14/03/2023

2022- yil yakunlariga ko`ra qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining YAHM tarkibidagi ulushi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Jizzax (51,9 %) va Surxondaryo (47,7 %) viloyatlarida, sanoatning eng yuqori ulushi Navoiy (69,3 %) va Toshkent (47,9 %) viloyatlarida, qurilishning eng yuqori ulushi Toshkentshahrida (10,1 %) va Qoraqalpog‘iston Respublikasida (8,3 %), xizmatlar sohasining eng yuqori ulushi esa Toshkent shahrida (56,4 %) va Farg`ona viloyati  (38,6 %) kuzatildi.