01/12/2023

2023- yilning yanvar-sentabr oylarida hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat YAHMning 96,2 %ini, mahsulotlarga sof soliqlar esa 3,8 %ini tashkil etdi.  

Hisobot davrida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining YAHMning tarmoqlar bo‘yicha tarkibidagi ulushi 21,7 %ni, sanoat tarmog‘i 46,5 %ni, qurilish 5,8 %ni va xizmatlar sohasi 26,0 %ni tashkil qildi.